برخی از مهارت های ضروری برای مدیران جهت دستیابی به شاخص های موفقیت

برخی از مهارت های ضروری برای مدیران جهت دستیابی به شاخص های موفقیت :

۱- مهارت در مذاکره: به گونه‌ای که حسب ضرورت بتواند کارکنان تحت مسئولیت را نسبت به رعایت توازن بین انتظاراتشان و دریافتی‌هایش از سازمان متقاعد کند.

۲- شجاعت در بیان شفاف انتظارات عملکردی از کارکنان به گونه‌ای که آنان کاملاً با کیفیت، کمیت و دیگر شاخص‌های عملکردی مورد انتظار از خود اشراف پیدا کنند.

۳- شجاعت، صراحت و قدرت ذهنی در بیان بازخوردهای عملکرد حین کار به کارکنان

۴- قدرت تحلیل‌گری به گونه‌ای که دقیقاً بداند چه چیز را در کنترل کارکنان باید ببیند و چگونه آن را با شاخص‌ها تطبیق دهد و مغایرت ها  را مشخص کند.

۵- قدرت و شجاعت قبول مسئولیت کارکنان به گونه‌ای که آنان احساس کنند که مدیر مستقیم‌شان آماده است با تمام وجود مسئولیت آنان را برعهده بگیرد.

۶- تمایل، شجاعت و قدرت ذهنی تفکیک عملکرد خوب، ضعیف و عالی از هم و اعلام آن در مواقع لزوم به کارکنان.

۷- استفاده بموقع از اهرم‌های اقتدار در جهت افزایش سطح نظم‌پذیری واطاعت‌پذیری کارکنان.

۸- توسعه ارتباطات انسانی و عاطفی با محوریت کار و نتیجه با کارکنان به‌گونه‌ای‌ که آنان مفهوم اینگونه ارتباطات با محوریت بهره‌وری را بخوبی درک کنند.

۹- مهارت در گوش دادن به گونه‌ای که کارکنان مطمئن باشند که در صورت لزوم مدیرشان آنها را به دقت و کامل می‌شنود.

۱۰- مهارتهای کلامی، شفاهی و کتبی به گونه‌ای که کارکنان هم مفهوم کلام را و هم ضرورت و یا اضطرار و یا هرگونه احساس نهفته در آنرا درک کنند.

۱۱- با صبوری و حوصله فراوان کارکنان با سطح مهارت پائین را تربیت کرده و با مربی گری خویش آنان را بصورت دائمی به سطح مهارت بالاتر برساند. از آموختن کارکنان نهراسد.

۱۲- توانائی فکری در بازکردن عرصه‌های جدید یادگیری کارکنان به‌ گونه‌ای که آنان مجبور به تلاش مستمر برای یادگیری باشند.

۱۳- مدیر باید ظاهر و کلیت ارتباطاتش انرژی بخش و امیدوار کننده باشد به گونه‌ای که کارکنان انعکاس انرژیک و با نشاط بودن مدیر را در وجود خویش احساس ‌کنند.

۱۴- مدیر باید با صراحت، شجاعت، دقت، شفافیت، و با رعایت اصول انسانی و احترام، بازخوردهای کتبی را به تک‌تک کارکنان بصورت جداگانه منتقل ‌کند به گونه‌ای که آنان کاملاً می‌توانند نظر مدیرشان را نسبت به خودشان بفهمند.

۱۵- مدیر باید بر تمایلات غیراخلاقی همچون غیبت کردن و یا شنیدن کلام سخن‌چینان کنترل کامل داشته باشد به گونه‌ای که همگان بدانند که این کارها در واحد تحت مدیریت مدیرشان خریداری ندارد و به شدت از بروز این رفتارها اجتناب می‌کنند.

۱۶- مدیر باید ظاهر منظمی داشته باشد به گونه‌ای که بتوان حساسیتش را به نظم و زیبائی از ظاهرش فهمید.

۱۷- مدیر باید با تواضع به کارکنانش گوش ‌دهد به گونه‌ای که کارکنان در عین اقتدار، تواضع رادر او مشاهده ‌کنند. (اجتناب از پرحرفی به گونه‌ای که اطلاعات غیرمرتبط و یا غلط ارائه نکند.)

برخی از مهارت های ضروری برای مدیران جهت دستیابی به شاخص های موفقیت
برخی از مهارت های ضروری برای مدیران جهت دستیابی به شاخص های موفقیت

سایر مقالات آبی را مطالعه کنید...

بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.