مدیریت

مدیران تازه‌کار باید یک لیست کامل و حاوی جزئیات در مورد مدیران پیش از خود تهیه کنند که در آن‌ عوامل موفقیت و عدم موفقیت پیشینیان آنها مشخص شده باشد. در مرحله بعد آنها باید خود را به جای مدیران پیشین تصور کرده و در ذهن خود به جای آنها تصمیم بگیرند و به این فکر کنند که اگر جای آنها بودند چه می‌کردند.
مهارت در مذاکره: به گونه‌اي که حسب ضرورت بتواند کارکنان تحت مسئوليت را نسبت به رعايت توازن بين انتظاراتشان و دريافتي‌هايش از سازمان متقاعد کند.  شجاعت در بيان شفاف انتظارات عملکردي از کارکنان به گونه‌اي که آنان کاملاً با کيفيت، کميت و ديگر شاخص‌هاي عملکردي مورد انتظار از خود اشراف پيدا کنند.
بینش
بینش های ارزشمندی که به تصمیم گیری شما قدرت می بخشد،
blank
جلوتر بمانید در جهان به سرعت در حال تغییر

بینش ماهانه ما برای دیدگاه های استراتژیک کسب و کار.